Żłobek w Częstochowie

Żłobek w Krakowie

Żłobki samorządowe w Krakowie

Miasto Kraków prowadzi 22 żłobki samorządowe, w których znajduje się około 1600 miejsc.

Żłobki samorządowe są zakładami opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą żłobek udziela świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku (od 4 miesięcy) do 3 lat.

Żłobki pod względem prowadzonej gospodarki finansowej są zakładami budżetowymi, obsługiwanymi przez Zespoły Ekonomiki Oświaty za wyjątkiem czterech (Żłobek Samorządowy Nr 18, Żłobek Samorządowy Nr 24, Żłobek Samorządowy Nr 33 i Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20), które obsługę gospodarczą i finansowo-księgową prowadzą we własnym zakresie (tzw. żłobki samobilansujące).


Podstawowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie żłobków samorządowych są:

. statuty - określające dzienny czas pracy żłobka, nadane im w drodze Uchwały Nr CXIII/1130/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów publicznym zakładom opieki zdrowotnej - żłobkom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków, oraz Uchwała nr XLVI/572/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.08 w sprawie utworzenia   żłobka integracyjnego na bazie Żłobka Samorządowego Nr 20 w Krakowie , ul. Okólna 6 oraz zatwierdzenia zmian w Statucie Żłobka;
. postanowienia Uchwały Nr LXVII/659/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miasta Krakowa (z późn. zm.).

Zapisy do żłobka przyjmuje jego kierownik w miarę wolnych miejsc przez cały rok. Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić Kartę zapisu dziecka (dostępna jest w żłobkach lub poniżej), którą należy złożyć u kierownika wybranego żłobka. W tym zakresie nie obowiązuje "rejonizacja" ze względu na miejsce zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Kierownik żłobka podpisuje z rodzicami lub opiekunami dziecka umowę w sprawie korzystania ze żłobka.

Korzystanie ze żłobka jest odpłatne. Opłaty są ustalane przez Radę Miasta Krakowa. Obecnie miesięczna opłata wynosi 13% aktualnie obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego w Dzienniku Ustaw.

Rodzice lub opiekunowie dziecka ponoszą także odpłatność za wyżywienie dziecka, ustalaną wspólnie z przedstawicielami rodziców w każdej placówce.

Nadzór nad działalnością żłobków sprawuje Referat Zdrowia w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, tel. : 012 616-94-87.

Do pobrania:

(uwaga: wypełnienie karty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem dziecka do wybranego żłobka ze względu na możliwość braku wolnych miejsc w danej placówce).

Rejon Krowodrza:

Żłobek Nr 18, ul. Mazowiecka 30a
Tel. (012) 633-06-42

Żłobek Nr 21, ul. Lekarska 3
Tel. (012) 416-24-01

Żłobek Nr 24, ul. Opolska 11
Tel. (012) 415-83-59

Żłobek Nr 25, ul. Ehrenberga 3
Tel. (012) 637-58-96

Żłobek Nr 2, ul. Piastowska 47
Tel. (012) 637-50-09

Żłobek Nr 14, ul. Sienkiewicza 24
tel. (012) 623-74-82

Rejon Śródmieście:

Żłobek Nr 19, ul. Świtezianki 7
Tel. (012) 414-34-78

Żłobek Nr 1, ul. Podzamcze 1
Tel. (012) 422-49-35

Żłobek nr 30, ul. Majora 18
Tel. (012) 412-69-59

Żłobek Nr 33, ul. Hetmana Żółkiewskiego15,
Tel. (12) 421-33-48,
tel/fax: (12) 421-10-44

Rejon Podgórze:

Żłobek Nr 23, ul. Słomiana 7
Tel.(012) 266-12-46

Żłobek nr 20, ul. Okólna 6
Tel.(012) 658-41-09

Żłobek Nr 28, ul. Kurczaba 21
Tel. (012) 658-44-10

Żłobek Nr 32, ul. Wysłouchów 47
Tel.(012) 654-39-91

Żłobek Nr 31, ul. Sanocka 2
Tel. (012) 655-39-10

Rejon Nowa Huta:

Żłobek Nr 13, os. Centrum A 12
Tel.(012) 644-23-95

Żłobek Nr 5, os. Willowe 2
Tel. (012) 644-24-43

Żłobek Nr 27, os. Kazimierzowskie 28
Tel. (012) 648-26-46

Żłobek Nr 6, os. Piastów 42
Tel. (012) 648-55-71

Żłobek Nr 22, os. Tysiąclecia 14
Tel. (012) -12-32

Żłobek Nr 7, os. Zielone 28
Tel. (012) 644-37-98

Żłobek Nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23
Tel.(012) 648-40-24

Integracyjny śłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś", ul. Okólna 6 został powołany Uchwałą Nr XLVI/572 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Utworzenie żłobka integracyjnego w Krakowie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne.
Według pediatrów około 30% dzieci rodzi sie z różnego rodzaju problemami. Krakowskie żłobki nie wzbraniają się przed przyjmowaniem dzieci z problemami zdrowotnymi, jednak w przypadku większych deficytów rozwojowych oferta żłobków nie jest wystarczająca. Toteż powstanie żłobka integracyjnego zagwarantuje właściwą opiekę dzieciom z deficytami rozwojowymi, poprzez
dostosowanie placówki do potrzeb dzieci z dysfunkcjami oraz zatrudnienie specjalistycznego personelu. Najbardziej intensywny rozwój psychoruchowy występuje u dzieci pomiędzy 6 miesiącem, a 2 rokiem życia i wsparcie rozwoju w tym okresie daje największe możliwości wyrównania deficytów rozwojowych. Powstanie żłobka integracyjnego spełni oczekiwania
rodziców i ułatwi dostęp do specjalistów oraz poszerzy ofertę żłobków Gminy miejskiej Kraków. Tutaj każde dziecko po zdiagnozowaniu przez lekarza rehabilitacji i innych specjalistów objęte będzie odpowiednimi formami stymulacji rozwoju. W żłobku wszystkie zapisane dzieci przeszłyby
badania przesiewowe w celu wytypowania potrzebujących specjalistycznego wsparcia. Dodatkowo w wydzielonych gabinetach placówka świadczyłaby usługi - konsultacje dla dzieci i personelu z pozostałych żłobków. Ponadto wczesna diagnostyka skutkuje podjęciem działań i prawidłowym
rozwojem dziecka, a także zmniejszy liczbę dzieci nie zdiagnozowanych na etapie przedszkolnym.
Podstawowe informacje o zakresie działania żłobka integracyjnego "Pluszowy Miś":

Podstawowym celem działalności Integracyjnego żłobka Samorządowego jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno - zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 lat, szerzenie idei integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi.
żłobek funkcjonuje i przyjmuje dzieci w miarę wolnych miejsc przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej.
Do oddziałów integracyjnych żłobka przyjmowane są dzieci z problemami ze wzrokiem, słuchem i zaburzeniami wymowy, wynikającymi z wad słuchu.
Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w żłobku ogólnodostępnym powinna wynosić do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. Podczas tworzenia grup integracyjnych brane są pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności dzieci.
W przypadku konieczności kontynuacji procesu terapeutycznego możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w oddziale integracyjnym do 4 życia .
Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń w żłobku określa Regulamin Porządkowy Żłobka Integracyjnego.
Kontakt:
Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"
ul. Okólna 6
30-684 Kraków
tel. 012/658-41-09
www.zlobeknr20.krakinfo.pl
Email: zlobek.nr.20.@neostrada.pl

  • reklama na samochodzie
  • zamki dmuchane na imprezy masowe dla dzieci na Śląsku. Produkcja, sprzedaż, serwis i wynajem dmuchańców, zjeżdzalni dmuchanych, zamków dmuchanych na festyny, festiwale, dożynki, place zabaw, imprezy masowe
  • system HACCP

statystyka